search

Septikute kasutamisest majapidamises


Septik on mahuti, mis on jagatud kahe vaheseina abil kolmeks erinevaks sektsiooniks. Septikute valmistamisel kasutatakse polüestervaiku. Septiku seinapaksus on orienteeruvalt toote suurusest 6-15mm. Septikute valmistamisel lisatakse tootele iga 60cm tagant 10 cm laiune tugevdus riba. Septikut suurust valides peaks arvestama, et minimaalne septiku maht on 500 liitrit elaniku kohta. Majapidamis- ja saunavesi juhitakse esmalt septikusse ning pärast kahe- või kolmekambrilist septikut pinnaspuhastisse, mis on üles ehitatud kas imb- või filtersüsteemina, ning WC-vesi kogutakse eraldi mahutisse ja veetakse asula reoveepuhastisse;

Septik peab olema veetihe ja ventileeritav. Neile nõuetele vastavad plastist või klaasplastist valmisseptikud, mis on kerged vedada ja lihtsad paigaldada ning mille tuulutustoru ulatub kas maapinnale või ühendatakse hoonekanalisatsiooni tuulutuspüstikuga. Raudbetoonrõngastest ei maksa septikuid ehitada, sest neid on väga raske korralikult vettpidavaks saada. Septiku maht sõltub reovee hulgast ja sellest, kas hoones on vesiklosett või mitte. Septik jaguneb kaheks või kolmeks kambriks, suvilas võib kõne alla tulla ka ühekambriline septik. Reovee soovitatav viibeaeg septikus on 2–3 päeva, mitte aga alla ühe ööpäeva. Mida rohkem koguneb septikusse setet, seda lühemaks jääb viibeaeg.

Septikute valmistamisel kasutatakse polüestervaiku. Septiku seinapaksus on orienteeruvalt toote suurusest 6-15mm. Septikute valmistamisel lisatakse tootele iga 60cm tagant 10 cm laiune tugevdus riba. Septikut suurust valides peaks arvestama, et minimaalne septiku maht on 500 liitrit elaniku kohta. Majapidamis- ja saunavesi juhitakse esmalt septikusse ning pärast kahe- või kolmekambrilist septikut pinnaspuhastisse, mis on üles ehitatud kas imb- või filtersüsteemina, ning WC-vesi kogutakse eraldi mahutisse ja veetakse asula reoveepuhastisse;

Selleks, et tagada septiku parim võimalik toimimine, tuleb tähelepanu pöörata ka sellele, kuhu septik paigaldatakse. Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste pinnase liigiga, pinnavormidega, põhjavee tasemega, krundi piiridega ja vahemaaga lähima veekoguni.  Asukoha valikul on vaja täita kohalike ametnike juhiseid ja ettekirjutisi. Valla keskkonnaametnik aitab koha valiku ja mõõdistamisega seotud probleemide korral. Asukoha valikul tuleb veel silmas pidada tühjendusauto ligipääsu võimalust. Mahuti ja imbväljaku peal ei tohi liikuda transpordivahenditega. Soovitav on teha paigalduseskiis koos mõõtudega. See aitab hiljem õuepeal tehtavate ehitustööde käigus vältida paigaldatud süsteemi vigastamist.

Klaasplastist septikute hind oleneb sellest, kui suurt septikut kliendil parajasti vaja on. Seetõttu ei saa seada kindlat hinnavahemikku, vaid tuleb pöörduda konkreetse septikuid valmistava firma poole, kelle käest saab hinnapakkumise küsida. Kindlasti on aga vaja teada seda, et septiku paigaldamiseks tuleb luba võtta kohalikust omavalitsusest.  Tuleb välja selgitada veetaseme maksimaalne kõrgus seal, kuhu planeeritakse imbväljak või imbtunnel paigaldada, sest liiga  kõrge veetaseme tõttu süsteem ei toimi. Suuremate probleemide vältimiseks peaks kõik load ja kooskõlastused taotlema ning kätte saama kindlasti enne septiku tellimise esitamist.

 

close
search

Hi, guest!

settings

menu